טפסים

הרצאה - העמותה לקידום מקצועי וחברתי
סיום קורס התמודדות עם לחצים

העמותות לקידום מקצועי מאפשרות לעמית לקבל סיוע בשכר לימוד בהשתלמויות ובקורסים המוכרים לגמול השתלמות על ידי משרד החינוך או מלגת לימודים לקורס גמול מיוחד המוכר ע"י מרכז השלטון המקומי ואשר נועדו לקידומו המקצועי והאישי עפ"י הקריטריונים הבאים:

1. זכאי לסיוע בשכר לימוד כל מי ששולמו בעדו מלוא דמי החבר, בהתאם לאחוזי משרתו, עד מועד הגשת הבקשה ובתנאי שלא ניצל את דמי החבר.

2. השתתפות המעסיק:

א. גובה הסיוע יהיה עד מלוא דמי החבר ששולמו ע"י המעסיק, בתנאי שהלימודים מוכרים לצורכי גמול השתלמות ובתנאי שהמעסיק לא השתתף במלוא מימונם.
ב. במידה והמעסיק השתתף בשכר הלימוד, הסיוע יחושב עפ"י יתרת הסכום ששולמה ע"י העמית לאחר ניכוי השתתפות המעסיק.
ג. במידה והסכום ששולם ע"י העמית יימצא נמוך יותר מדמי החבר שהועברו בגינו, ההחזר יהיה שווה לסכום שיוצג בקבלות.

3. העמותה לא תשתתף בשכר לימוד ללימודים אקדמיים.

טפסי הצטרפות לעמותה

טפסי בקשה למלגה לשלטון המקומי

 

לחץ כאן לצפייה בקורסים ברחבי הארץ