טפסי סיוע בשכר לימוד

הרצאה - העמותה לקידום מקצועי וחברתי
סיום קורס התמודדות עם לחצים

העמותות לקידום מקצועי מאפשרות לעמית לקבל סיוע בשכר לימוד בהשתלמויות ובקורסים המוכרים לגמול השתלמות על ידי משרד החינוך או מלגת לימודים לקורס גמול מיוחד המוכר ע"י מרכז השלטון המקומי ואשר נועדו לקידומו המקצועי והאישי עפ"י הקריטריונים הבאים:

1. זכאי לסיוע בשכר לימוד כל מי ששולמו בעדו מלוא דמי החבר, בהתאם לאחוזי משרתו, עד מועד הגשת הבקשה ובתנאי שלא ניצל את דמי החבר.

2. השתתפות המעסיק:

א. גובה הסיוע יהיה עד מלוא דמי החבר ששולמו ע"י המעסיק, בתנאי שהלימודים מוכרים לצורכי גמול השתלמות ובתנאי שהמעסיק לא השתתף במלוא מימונם.
ב. במידה והמעסיק השתתף בשכר הלימוד, הסיוע יחושב עפ"י יתרת הסכום ששולמה ע"י העמית לאחר ניכוי השתתפות המעסיק.
ג. במידה והסכום ששולם ע"י העמית יימצא נמוך יותר מדמי החבר שהועברו בגינו, ההחזר יהיה שווה לסכום שיוצג בקבלות.

3. העמותה לא תשתתף בשכר לימוד ללימודים אקדמיים.

להגשת בקשה מקוונת לסיוע בשכר לימוד 

להורדת טופס בקשה למלגה לשלטון המקומי להגשת בקשה מקוונת למלגה לשלטון מקומי

להורדת טופס בקשה לקבלת מלגה ללימודי תואר ראשון – אוניברסיטה פתוחה להגשת בקשה מקוונת למלגה ללימודי תואר ראשון

להורדת טופס בקשה לקבלת סיוע בשכר לימוד קורס סייעות להגשת בקשה מקוונת לקבלת סיוע בשכר לימוד קורס סיעות

 

 

  • לבקשות המאושרות על פי הקריטריונים תישלח המחאה לבית העמית 30 יום מקבלתן.
  • לבקשות שאינן עומדת בקריטריונים תוחזר הבקשה בצירוף סיבת ההחזר.

לחץ כאן לצפייה בקורסים ברחבי הארץ