תקנון האתר

כללי:
1. ברוכים הבאים לאתר של העמותה לקידום מקצועי חברתי של הפקידים עובדי המינהל והשירותים (ע"ר) 58-035831-5 (להלן: "העמותה") שכתובתו ברשת האינטרנט http://amuta.hollyweb.co.il
(להלן: "האתר" ו/או "אתר האינטרנט").
2. תקנון השימוש באתר נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
3. המידע ו/או הגלישה באתר הינם בכפוף לתנאים, ההגבלות והאחריות המפורטים להלן, וכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן כפי שיעודכנו מעת לעת.
4. אתר העמותה לקידום מקצועי חברתי הוא אתר המשמש כאתר לרווחתם של עמיתי העמותה והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
5. השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
6. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
זכויות יוצרים:
7. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של העמותה לקידום מקצועי חברתי ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהעמותה לקידום מקצועי חברתי.
8. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר ללא קבלת אישור כתוב מראש מהעמותה.
תוכן האתר:
9. העמותה שואפת לספק לגולשים באתר את המידע המוצג באתר ללא הפרעות, אך מטבע הדברים יתכנו תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר וכיוצ"ב. בהתאם לזאת, העמותה אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת, ובכל מקרה לא יינתן כל פיצוי בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
10. קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
11. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של העמותה לקידום מקצועי חברתי ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת, או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
הגבלת אחריות:
12. העמותה לא תשא באחריות לטעויות או לשגיאות במידע המוצג באתר, וככל שישנה סתירה בין האמור באתר לבין פרסומים רשמיים אחרים של העמותה, יגבר האמור בפרסומים אלה על האמור באתר.
13. העמית בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או בהטבה ו/או במידע המופיע באתר.
14. העמותה לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם לחבר המועדון או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה של שימוש באתר או הסתמכות על המידע המופיע בו.
15. הגבלת האחריות המפורטת לעיל תחול גם על מנהלי העמותה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם.
16. מלוא האחריות בדבר השירותים ו/או ההטבות ו/או מימושם בפועל הינו על ספקי השירותים ו/או ההטבות ובמסגרת הקשר החוזי שבינם לבין העמיתים, הנוצר מעצם מימוש בפועל של השירות ו/או ההטבה, אצל הספקים השונים.
מדיניות פרטיות:
17. אין המשתמש חייב למסור פרטים כלשהם, אולם יצוין, כי השימוש באתר מותנה במסירת פרטים, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד, וזאת לצורך דיוור ועדכון ההטבות השונות הניתנות לחברי העמותה באופן קבוע.
18. יודגש, כי אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.
19. אתר האינטרנט לא יעביר פרטים של משתמש או עמית כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת העברת פרטים הנדרשת לצורך מתן השירותים למשתמש באתר האינטרנט. היות ואתר האינטרנט נמצא בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.
20. הנהלת אתר האינטרנט תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים.
21. הנהלת האתר ו/או העמותה לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, לאבדן הכנסות, להוצאות, לפגיעה בשם טוב, להסתמכות, להפרת חוזה שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.
22. מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) מאתר האינטרנט ומהעמותה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) שמטרתם פרסום ושיווק, עידוד לרכישת מוצר או שירות, עדכונים שונים או מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
23. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה המפעילה את אתר האינטרנט על רצונו להסיר את פרטיו מרשימות הדיוור של החברה, ע"י לחיצה על "הסרה" להודעה.
24. בנוסף, אתר האינטרנט ו/או החברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש שנאסף אגב שימוש באתר האינטרנט לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות קבציע "עוגיות" (“COOKIES”) כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לקבצי עוגיות או שיתריע על קבצי עוגיות הנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל עוגיות.
25. משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו לעמותה ולגוף הרלוונטי המספק את המוצר ו/או השירות לצורך בירור תלונתו. יודגש, כי אין באמור משום התחייבות של אתר האינטרנט ו/או החברה לטפל בתלונות. יובהר, כי אתר האינטרנט והחברה המפעילה אותו יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.
גילוי נאות:
26. אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי עוגיות (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
איזור שיפוט:
27. בעת שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחלוקת הינך מביע את הסכמתך כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.