תנאי שימוש באתר

כללי: השימוש באתר שמפעילה העמותה הינו בכפוף לכל דין ובהתאם לתנאי השימוש ברשת, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי העמותה.

 

שימוש בתוכן:

  1. אתר העמותה כולל מידע, תוכנות, גרפיקה, תמונות, קישוריות פורומים ותכנים אחרים (להלן: "המידע"). המידע שייך לעמותה או מי מטעמה והוא מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני.
  2. העמותה לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות במידע לרבות שינויים ועדכונים שנעשו בו. כמו כן העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שעלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע ו'או הסתמכות עליו. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע.
  3. להסרת ספק יובהר כי בכל הקשור בהשתלמויות ובהכשרות אשר העמותה מבצעת, לרבות תכני סמינרים וקורסים מועדים וכיו"ב, המידע המוסמך הוא זה אשר נמסר במוקד הטלפוני.
  4. השימוש במידע הכלול באתר הינו לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד. אסור לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתוכן או בחלק ממנו, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מהעמותה.

 

פרטיות:

  1. אתר העמותה כולל מידע, תוכנות, גרפיקה, תמונות, קישוריות פורומים ותכנים אחרים (להלן: "המידע"). המידע שייך לעמותה או מי מטעמה והוא מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני.
  2. העמותה
  1. העמותה דואגת לחסיון הפרטים האישיים של המשתמשים באתר.
  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מהעמותה רשאית לאסוף מידע הנוגע לשימוש ולדפוסי השימוש באתר ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצרכים מסחריים.
  3. העמותה רשאית לשלוח למשתמשים מדי פעם, בדואר אלקטרוני, מידע פרסומי- בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע אחר, בהתאם לשיקוליה. בכל מקרה פרטיו האישיים של המשתמש לא יועברו לצדדים שלישיים.

 

פרסומים רשמיים של העמותה: בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המתפרסם באתר לבין מידע המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של העמותה (לרבות במוקד השירות הטלפוני) רק המידע בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.