תקנון רישום לסמינרים

הרישום לסמינרים יתבצע דרך אתר האינטרנט.

 • זכאי לסבסוד ע"י העמותה כל עמית שהועברו בגינו מלוא דמי החבר ע"י המעסיק עד מועד ביצוע ההזמנה. חברי העמותה שדמי החבר שולמו עבורם עפ"י חלקיות משרה, זכאים לסבסוד יחסי בהתאם. הזכות להשתתף בסמינר ניתנת למימוש עד סוף שנת הזכאות בלבד -במידה והעמית לא יממש זכאותו במהלך השנה, יהיה באפשרותו לצבור 50% מזכאותו בשנה הנוכחית לשנה שלאחריה (בלי לגרוע מהזכאויות המגיעות לו בשנה השנייה).
 • חובה להציג תעודת זהות בעת קבלת החדרים בבית המלון. עמיתים אשר יגיעו ללא תעודת זהות יחויבו במחיר נלווה, ללא סבסוד העמותה. יובהר כי קבלת החדרים תתאפשר בעת הגעת שני העמיתים לחדר בלבד. עמית אשר יגיע בגפו יחויב בהשארת ערבון עד להגעת ולהצגת ת.ז של העמית הנוסף לחדר.
 • הכניסה לחדרים החל מהשעה 15:00. שעת פינוי החדרים עד 11:00.
 • הנרשמים לסמינרים מצהירים, כי ידועה להם ומוטלת עליהם חובת השתתפות בכל אחת מההרצאות או הסדנאות שינתנו בסמינר. אי השתתפות העמית באחת או בחלק מההרצאות, מקנה זכות לעמותה לקידום מקצועי למנוע השתתפות העמית בסמינרים עתידים ו/או לנקוט בצעדים אחרים.
 • תעודת סיום הסמינר/אישור השתתפות יוענק לעמיתים שהיו נוכחים במהלך כל מהלך ההרצאות/ סדנאות בלבד ובהתאם למספר שעות הלימוד.
 • יובהר כי סמינר של שני לילות או שלושה לילות מקנה אישור השתתפות בלבד.
 • חל איסור מוחלט להעברת זכות ההשתתפות לעמית או לכל אדם אחר.
 • מספר המקומות מוגבל ולכן ההרשמה הינה על בסיס "כל הקודם זוכה".
 • קיום הסמינר מותנה במספר מינימלי של 40 משתתפים. במקרה של מס' נרשמים נמוך יותר, העמותה זכאית לבצע שינויים באישור מיוחד של מנכ"ל העמותה.
 • במקרה של ביטול ההשתתפות בכל מועד לאחר ביצוע ההזמנה יגבו דמי טיפול בסך 70 ₪ להזמנה. במידה והביטול יחול בתקופה הקצרה מ- 14 יום ממועד הסמינר, יגבו דמי ביטול שיקבעו בהתאם לנוהלי המלון.
 • אי הגעה למלון יחשב ל- 100% דמי ביטול.
 • כל שינוי או ביטול הזמנת טיסה לסמינרים תחוייב בסך של 50 ש"ח בגין כל כרטיס.
 • בכל מקרה בו לא פרע העמית את מלוא חובו בגין הסמינר מכל סיבה, העמותה רשאית לקזז את החוב האמור מדמי החבר המועברים בגינו.
 • העמיתים אחראים להסדיר את נושא היעדרותם מהעבודה, עפ"י הנהלים הנהוגים במקום עבודתם.
 • המחירים הינם לאדם בחדר זוגי.  התשלום לאדם יחיד בחדר הינו  90% ממחיר  חדר זוגי.
 • ההשתתפות בהרצאות בלבוש הולם בלבד ולא תורשה כניסת ילדים להרצאות.
 • חברי העמותה שיצאו לסמינר וכבר ניצלו את סבסוד העמותה יחויבו במחיר נלווה ובתנאי שנעשתה עבורם הזמנה מראש.
 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד הסמינר ומיקום ההרצאות במידת הצורך.
 • קבוצות הומוגניות יאורגנו ע"י יו"ר הועד ו/או מי מטעמו ויינתן סיוע בהיסיעים בהתאם לנהליי העמותה.
 • תנאי התשלום-  עד 5 תשלומים שווים בכרטיס אשראי ועד 3 תשלומים שווים בשקים.
 • במקום בו גובה הזכאות שנלקחה עולה על גובה הסבסוד המקסימאלי לעמית בסמינר לא יינתן החזר, ולא ישמר "עודף" מן הזכאות בחשבון העמית.

תשלום דמי הביטחון יבוצע ע"י העמיתים ישירות לבית המלון ובאחריות המלון.