תקנון רישום לקורסים לגמול – למידה מקוונת

 • עפ"י הנחיות משרד החינוך ניתן לצבור בקורסי העשרה רק עד 60 שעות שנלמדו באופן מקוון מסך כלל השעות שיוכרו לגמול ההשתלמות, קורסים שנלמדו באופן מקוון החל מה 1.8.2020 כלולים במכסת 60 השעות שמאושרות ללמידה מקוונת.
 • בהתאם לנוהל לקיום קורסים מקוונים, הלומד נדרש להגיש עבודה מסכמת/ מבדק בסיום הקורס וסיכום שיעור בסוף כל מפגש.
 • הלומד מתחייב/ת כי עומדים לרשותו כל האמצעים הנדרשים ללמידה מרחוק כגון: מיקרופון, מצלמה וחיבור לאינטרנט באיכות גבוהה.
 • בהתאם לנהלים שיעורים מקוונים באמצעות הזום מוקלטים ללא יוצא מן הכלל, חתימה על לקט הנהלים מהווה הסכמה מלאה למכללה להקליט את המפגש בלבד.

 

מידע כללי:

 • זכאי לסבסוד ע”י העמותה – כל עמית שהועברו בגינו מלוא דמי החבר ע”י המעסיק עד מועד ביצוע הרישום לקורס. חברי העמותה שדמי החבר שולמו עבורם עפ”י חלקיות משרה, זכאים לסבסוד יחסי בהתאם.
 • עלות הקורס מתייחסת לעמית/ה ב-100% משרה החבר/ה בשתי עמותות.
 • הרישום לקורס כרוך בתשלום מראש באמצעות כרטיס אשראי.
 • ההרשמה לקורסים הינה בנוסף למימוש הזכאות בסמינרים בבתי מלון.
 • קיום הקורס מותנה במספר מינימלי של 25 משתתפים.
 • ההרשמה הינה אישית בלבד ולא ניתן לרשום עמית אחר.
 • תאריך סיום הקורס הינו משוער וניתן לשינוי בהתאם לצרכי העמותה.
 • קבלת תעודה בסיום הקורס מותנית בעמידה בנהלי גמול ההשתלמות.
 • במקרה של שינוי/ביטול ההשתתפות בכל מועד לאחר ביצוע ההזמנה יגבו דמי טיפול בסך 50 ₪ להזמנה. במידה והביטול יחול בתקופה עד יומיים ממועד פתיחת הקורס, יגבו דמי ביטול מלאים דהיינו עלות השתתפות הקורס .

 

כללי התנהגות:

 • יש להקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך הקורס:
 • חלה חובת נוכחות לאורך כל המפגש.
 • יש להתחבר ממקום מבודד ושקט, ולקחת חלק פעיל בשיעור ללא הפרעות.
 • על המצלמה להיות פתוחה עם נוכחות פיזית, חל איסור על שימוש בתמונה סטטית.
 • יש להתחבר למפגש בלבוש הולם את המעמד
 • יש לשמור על רמת שיח מכבד בעת השיעור ובהתכתבות בצ'ט.
 • קיימת הקפדה יתרה על עמידה בזמנים, איחור לקורס דינו כהיעדרות.
 • אין להתחבר בזוגות למפגש.

 

נוכחות וזכאות לתעודה:

 • תלמיד יהיה זכאי לקבלת תעודת גמר רק לאחר שהשתתף בכל המפגשים – 100% נוכחות. למעט מקרים חריגים בנסיבות מוצדקות.
 • יש להודיע על היעדרות ממפגש כ-24 שעות לפני מועד קיום המפגש.
 • אין לחתום בשמו של תלמיד אחר שאינו נוכח במפגש.
 • במידה ולא יועברו לידי המכללה אישורי היעדרות מוצדקים – לא תונפק תעודה.
 • אי קבלת תעודה אינה מזכה את התלמיד בהחזר שכר לימוד או בקורס חוזר.
 • במידה ותלמיד חרג ממכסת ההיעדרויות לא תתאפשר השלמת שעות לצורך קבלת התעודה.
 • הנפקת תעודה בשנית תחויב בתשלום נוסף של 60 ₪.
 • העמותה רשאית להפסיק את לימודיו של העמית או למנוע לימודים עתידיים ללא מתן החזר כספי כדוגמת הסיבות הבאות:
  • בעיות משמעת והפרעה למהלך התקין של הקורס.
  • אי עמידה במטלות הקורס.
  • התנהגות שפוגעת בעמותה, בפעילותה ובשמה.
  • עמית שלא פרע את מלוא חובו בגין פעילות במסגרת העמותה.