טופס בקשה לקבלת מלגה ללימודי תואר ראשון מטעם העמותה לקידום מקצועי במסגרת לומדים ומתקדמים של ההסתדרות

  פרטים אישיים
  כתובת למשלוח
  פרטי מקום העבודה
  פרטי הקורס
  צירוף מסמכים


  הצהרת העמית ואישור פרטים

  זכאי לקבלת מלגת לימודים לתואר ראשון בלבד כל מי ששולמו בעדו מלוא דמי החבר לעמותות לקידום מקצועי בהתאם לאחוזי משרתו, עד מועד הגשת הבקשה ובתנאי שלא ניצל את דמי החבר.

  עמית אשר נרשם והתקבל למסלול ללימודי תואר ראשון במסגרת "לומדים ומתקדמים" של ההסתדרות וזאת החל מחודש אוקטובר 2021.

  השתתפות למלגה ללימודי תואר ראשון תינתן למשך 3 שנים מיום פתיחת המסלול לפי הקריטריונים הבאים:

  א. עמית החבר בעמותות ב 100% משרה יהיה זכאי להשתתפות בסך 1,200 ₪ לכל שנת לימוד ובסה"כ עד 3,600 ₪ למסלול, בצמוד לתקנות המס ( יש להגיש לכל שנת זכאות בקשה נפרדת).

  ב. עמית אשר ניצל זכאותו לסמינר לא יוכל לממש זכאות להשתתפות בשכר לימוד באותה השנה ולהפך.

  ג. לבקשות המאושרות על פי הקריטריונים תבוצע העברה בנקאית לחשבון העמית.

  ד. לבקשות שאינן עומדות בקריטריונים, תוחזר הבקשה בצירוף סיבת ההחזר.

  על פי תקנות המס, מלגה לתואר חייבת בניכוי מס במקור.
  לפיכך, העמית נדרש לצרף לעמותה אישור משלטונות המס על פטור ממס או על שיעור מס נמוך.
  מספר תיק הניכויים של העמותות לקידום מקצועי הוא 935584631 וזאת כתנאי לטיפול בבקשה.