טופס בקשה לקבלת מלגה ללימודי תואר ראשון במדעי החברה והרוח עם דיפלומה בלימודי שלטון מקומי בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה

  פרטים אישיים
  כתובת למשלוח
  פרטי מקום העבודה
  פרטי הקורס
  כןלא
  צירוף מסמכים


  הצהרת העמית ואישור פרטים

  זכאי לקבלת מלגת לימודים כל מי ששולמו בעדו מלוא דמי החבר בהתאם לאחוזי משרתו, עד מועד הגשת הבקשה ובתנאי שלא ניצל את דמי החבר, אשר נרשם והתקבל למסלול ללימודי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה במסלול הייעודי בשיתוף מרכז השלטון המקומי והחל את לימודיו מחודש מרץ 2020.

  עמית ב- 100% משרה יהיה זכאי להשתתפות בסך 1,200 ₪ לכל שנת לימוד ובסה"כ 3,600 ₪. יש להגיש לכל שנת זכאות בקשה נפרדת.

  הסבסוד מתייחס לעמית ב-%100 משרה החבר/ה בשתי עמותות.

  עבור כל שנה ניתן יהיה לקבל את המלגה על בסיס אישור לימודים מעודכן לאותה שנה נדרשת.

  עמית אישר יקבל מלגה לא יהיה זכאי לסבסוד העמותה בסמינרים בבתי מלון במשך שלוש שנים.

  לבקשות המאושרות על פי הקריטריונים שכ"ל יועבר בהעברה בנקאית.

  לבקשות שאינן עומדות בקריטריונים, תוחזר הבקשה בצירוף סיבת ההחזר.

  על פי תקנות המס, מלגה לתואר חייבת בניכוי מס במקור.
  לפיכך, העמית נדרש לצרף לעמותה אישור משלטונות המס על פטור ממס או על שיעור מס נמוך.
  מספר תיק הניכויים של העמותות לקידום מקצועי הוא 935584631 וזאת כתנאי לטיפול בבקשה.