טופס בקשה לסיוע בשכר הלימוד

  פרטים אישיים
  כתובת למשלוח
  פרטי מקום העבודה
  פרטי הקורס
  כןלא
  צירוף מסמכים


  הצהרת העמית ואישור פרטים

  העמותה לקידום מקצועי, איתך לאורך כל הדרך ומאפשרת לך ללמוד בסבסוד קורסים מגוונים במכללות המאושרות לגמול השתלמות.

  זכאי לסבסוד ע"י העמותה- כל עמית שהועברו בגינו מלוא דמי החבר ע"י המעסיק עד מועד ביצוע הרישום לקורס.

  חברי העמותה שדמי החבר שולמו עבורם עפ"י חלקיות משרה, זכאים לסבסוד יחסי בהתאם . הסבסוד מתייחס לעמית ב-%100 משרה החבר/ה בשתי עמותות.

  זכאי להשתתפות בהחזר שכ"ל עמית אשר נרשם לקורס המוכר לגמול השתלמות ע"י משרד החינוך וכן כי מדובר בקורס אשר אין אפשרות לבצעו במסגרת הקורסים המוצעים ע"י העמותה.

  העמותה משתתפת בעלות הקורס על פי סכום הקבלה המשולמת ועד לגובה של 1200 ₪ בשנה לעמית ב-%100 משרה.

  עמיתים שעובדים באחוז משרה שונה יקבלו השתתפות בהתאמה לאחוז משרתם.

  ניתן לנצל את הזכאות עבור קורס בעלות של עד 1200 ,₪ או לסירוגין, עבור שני קורסים בהשתתפות של עד- 600 ₪ לקורס.

  עמית שניצל זכאותו לסמינר לא יוכל לממש זכאות להשתתפות בשכר לימוד באותה השנה ולהפך.

  יודגש כי הסיוע יינתן על חשבון שנת הזכאות שבה החל הקורס או מסתיים הקורס כפי שמופיע על גבי התעודה.

  עמית אשר לא מימש את זכאותו בשנה החולפת , יעמדו לרשותו %50 בשנה שלאחר מכן.

  העמותה לא תשתתף בשכר לימוד ללימודים אקדמאים אלא רק במסלולים שאושרו ע"י העמותה מראש.