טופס בקשה לסיוע בשכר הלימוד – קורס הכשרת סייעות ברשויות המקומות

  פרטים אישיים
  כתובת למשלוח
  פרטי מקום העבודה
  פרטי הקורס
  כןלא
  צירוף מסמכים

  הצהרת העמית ואישור פרטים

  העמותה לקידום מקצועי, איתך לאורך כל הדרך ומאפשרת לך ללמוד בסבסוד קורסים מגוונים במכללות המאושרות לגמול השתלמות.

  זכאי לסבסוד ע"י העמותה- כל עמית שהועברו בגינו מלוא דמי החבר ע"י המעסיק עד מועד ביצוע הרישום לקורס.

  חברי העמותה שדמי החבר שולמו עבורם עפ"י חלקיות משרה, זכאים לסבסוד יחסי בהתאם . הסבסוד מתייחס לעמית ב-100% משרה החבר/ה בשתי עמותות.

  עמיתים שעובדים באחוז משרה שונה יקבלו השתתפות בהתאמה לאחוז משרתם.

  בקורס הכשרה לתומכות החינוך 220 שעות- תומכת החינוך תוכל לקבל החזר שכ"ל עבור שנה אחת בניצול עמותה 1 ועד לגובה של 700 ₪ ובהתאם לאחוזי משרה.

  בנוסף, תישאר לרשות העמיתה עמותה אחת לטובת יציאה לסמינרים בבתי המלון.

  טופס בקשה ואישורים:

  *את הבקשות ניתן להגיש לאחר פתיחת הקורס בפועל.

  עמית אשר ניצל את זכאותו המלאה לסמינר לא יוכל לממש זכאות להשתתפות בשכר לימוד באותה השנה.

  עמית אשר יגיש בקשה להחזר שכ"ל לקורס הכשרת תומכות חינוך 220 שעות תעמוד לרשותו עמותה אחת ליציאה לסמינר בבית מלון על סך 800 ₪ (למשרה מלאה) החל משנת 2020.

  העמותה לא תשתתף בשכר לימוד ללימודים אקדמאים.