טופס בקשה לסיוע בשכר הלימוד – קורס הכשרת סייעות ברשויות המקומות

  פרטים אישיים
  כתובת למשלוח
  פרטי מקום העבודה
  פרטי הקורס
  כןלא
  צירוף מסמכים

  הצהרת העמית ואישור פרטים

  העמותה לקידום מקצועי, איתך לאורך כל הדרך ומאפשרת לך ללמוד בסבסוד קורסים מגוונים במכללות המאושרות לגמול השתלמות.

  זכאי לסבסוד ע"י העמותה- כל עמית שהועברו בגינו מלוא דמי החבר ע"י המעסיק עד מועד ביצוע הרישום לקורס.

  חברי העמותה שדמי החבר שולמו עבורם עפ"י חלקיות משרה, זכאים לסבסוד יחסי בהתאם . הסבסוד מתייחס לעמית ב-%100 משרה החבר/ה בשתי עמותות.

  העמותה משתתפת בעלות הקורס על פי סכום הקבלה המשולמת ועד לגובה של 1,200 ₪ בשנה לעמית ב- 100% משרה. עמיתים שעובדים באחוז משרה שונה יקבלו השתתפות בהתאמה לאחוז משרתם.

  ניתן לנצל את הזכאות עבור קורס בעלות של עד 1,200 ₪, בשנה לעמית ב-100% משרה וזאת עד 2,400 ₪ סה"כ השתתפות במהלך שנתיים.

  ניתן להגיש עד פעמיים לאותו הקורס ובלבד שבשנה הראשונה הבקשה תוגש לאחר פתיחת הקורס ובשנה השנייה לקורס, בנוסף יובהר כי עמיתה אשר תגיש החזר שכ"ל לקורס הכשרה לסייעות על סכום חלקי (פחות מ 1,200 ₪ ) לא תוכל לממש את הפרש הזכאות בסמינר.

  עמית אשר יגיש בקשה להחזר שכ"ל לקורס הכשרת סייעות תעמוד לרשותו עמותה אחת ליציאה לסמינר בבית מלון על סך 700 ₪ (למשרה מלאה) החל משנת 2020.

  יודגש כי הסיוע יינתן על חשבון שנת הזכאות שבה החל הקורס או מסתיים.

  העמותה לא תשתתף בשכר לימוד ללימודים אקדמאים אלא רק במסלולים שאושרו ע"י העמותה מראש.