טופס בקשה לסיוע בקורס מינהל השלטון המקומי

  פרטים אישיים
  כתובת למשלוח
  פרטי מקום העבודה
  פרטי הקורס
  כןלא
  צירוף מסמכים

  הצהרת העמית ואישור פרטים

  העמותה לקידום מקצועי, איתך לאורך כל הדרך ומאפשרת לך ללמוד בסבסוד קורס של השלטון המקומי לגמול מיוחד.

  זכאי לסבסוד ע"י העמותה- כל עמית שהועברו בגינו מלוא דמי החבר ע"י המעסיק עד מועד ביצוע הרישום לקורס.

  חברי העמותה שדמי החבר שולמו עבורם עפ"י חלקיות משרה, זכאים לסבסוד יחסי בהתאם. הסבסוד מתייחס לעמית ב-%100 משרה החבר/ה בשתי עמותות.

  העמותה משתתפת בעלות הקורס על פי סכום הקבלה המשולמת ועד לגובה של 1,200 ₪ בשנה לעמית ב-%100 משרה וזאת עד 2,400 ₪ סה"כ השתתפות במהלך שנתיים.

  עמית שניצל זכאותו לסמינר לא יוכל לממש זכאות להשתתפות בשכר לימוד באותה השנה ולהפך.

  יודגש כי הסיוע יינתן על חשבון שנת הזכאות שבה החל הקורס או מסתיים הקורס כפי שמופיע על גבי התעודה.

  עמית אשר לא מימש את זכאותו בשנה החולפת, יעמדו לרשותו 50% בשנה שלאחר מכן.

  העמותה לא תשתתף בשכר לימוד ללימודים אקדמאים אלא רק במסלולים שאושרו ע"י העמותה מראש.